Gần 500 hũ tro cốt được thân nhân nhận dạng tại chùa Kỳ Quang 2