Gặp vầy chắc xỉu luôn

Không đứng nổi dậy nữa ấy!

Siêu hài