Gì mà lườm gắt thế

Công nhận ánh mắt hình viên đạn luôn.

Siêu hài