Điện tăng giá

Giá điện của Việt Nam cao hay thấp so với các nước?

Trong báo cáo Chính phủ của Bộ Công thương về việc nguyên nhân tăng giá điện, Bộ này đã so sánh giá điện của Việt Nam với các nước.

Cụ thể, theo số liệu giá điện các nước trên thế giới, Bộ Công thương đã dẫn nguồn Globalpettrolprices tại tháng 6-2018 và Statisticstimes tháng 3-2019:

So với các nước Đông Nam Á: Sau khi điều chỉnh giá điện thì mức giá bán lẻ điện bình quân của Việt Nam bằng 66% giá điện bình quân tám nước trong Đông Nam Á và bằng 37% so với Cambodia và 78% giá điện của Lào.

So sánh giá điện so với các nước cùng GDP: Tổng hợp tám nước có GDP từ 1.599USD đến 3,246USD thì mức giá điện bán lẻ bình quân của Việt Nam sau khi điều chỉnh chỉ bằng 83% giá điện bình quân tám nước có GDP bình quân.

Như vậy, sau khi điều chỉnh giá điện bán lẻ điện bình quân ở Việt Nam vẫn thấp hơn 17% giá điện bình quân tám nước có GDP tương đồng với Việt Nam, bằng 66% giá điện bình quân tám nước trong khu vực Đông Nam Á và bằng 58% giá điện bình quân của các nước trên thế giới.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng dẫn nguồn một số nước áp dụng giá điện sinh hoạt bậc thang và giá điện theo bậc thang sau cũng cao hơn bậc thang đầu như Việt Nam. Cụ thể:

Tại Bang Nam California (Mỹ), giá điện hộ gia đình áp dụng giá ba bậc tăng dần từ 19 cent/kWh đến 42 cent/kWh với giá bậc cao nhất gấp 2,2 lần so với giá bậc 1.

Tại Hàn Quốc, bên cạnh giá cố định khách hàng phải trả hàng tháng, khách hàng phải trả thêm giá biến đổi với ba bậc tăng dần với bậc 1 (mức tiêu thụ 1-200kWh/tháng) là 93,3 won/kWh, bậc cao nhất (mức tiêu thụ 400kWh/tháng) là 280,6 won/kWh, cao gấp 3 lần bậc 1.

Tại Thái Lan ở khu vực Bangkok, hộ sử dụng điện sinh hoạt trên 150kWh/tháng gồm hai thành phần cố định và biến đổi; trong đó, giá biến đổi có ba bậc tăng dần từ 1,8047 baht/kWh lên 2,978 baht/kWh (giá bậc cao nhất gấp 1,65 lần so với bậc 1).

Tại Lào, giá điện sinh hoạt có 3 bậc tăng dần từ 4,2 cent/kWh đến 12,1 cent/kWh (giá bậc cao nhất gấp 2,88 lần so với bậc 1).

Theo ĐÀO TRANG/Pháp luật TPHCM Link Gốc:           Copy Link
https://plo.vn/do-thi/gia-dien-cua-viet-nam-cao-hay-thap-so-voi-cac-nuoc-834655.html