Gia đình bé trai trường Gateway đề nghị buổi thực nghiệm tiếp theo có mặt bà Nguyễn Bích Quy