Gia đình muốn hai con bị trao nhầm về sống chung một nhà, không quan trọng vấn đề bồi thường