Giảm 1.600 tỉ đồng chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế