Giản dị, sâu sắc những câu chuyện về người thầy trong văn chương