Giáng cấp bậc Đại úy Lê Thị Hiền xuống Trung úy, yêu cầu xuất ngũ