Giáo hội Phật giáo đưa người đập phá xe người đi đường điều trị tâm thần