H’Hen Niê cưỡi công nông, xuất hiện ra sao trong Táo Quân 2019?