HĐXX bác đề nghị trưng cầu giám định tâm thần đối với bác sỹ Hoàng Công Lương