HLV Marwijk: 'UAE không đáng thua Việt Nam, chắc chắn sẽ phục thù'