HLV Park yêu cầu phóng viên Thái Lan rời phòng họp báo