HLV của UAE tuyên bố 'đọc vị' được ĐT Việt Nam ngay sau khi đến Thái Lan