Hà Nội: Tập trung kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 4 khu vực