Hà Nội: Xác minh thông tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, con trong thời hạn 20 ngày

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5608/UBND-NC ngày 2-12-2020 về phối hợp trong giải quyết thủ tục đăng ký lại khai sinh giữa cơ quan công an và cơ quan đăng ký hộ tịch.

Công văn nêu rõ, trong thời gian UBND thành phố Hà Nội xem xét, ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế để thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28-5-2020 của Bộ Tư pháp về 'Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch' và Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 4-9-2020 của Bộ Tư pháp về 'Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp', UBND thành phố giao Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trong việc tiếp nhận văn bản xác minh, thực hiện xác minh thông tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, con và có văn bản trả lời xác minh trong thời hạn 20 ngày làm việc.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh với Sở Tư pháp Hà Nội để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP và Quyết định số 1872/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp, trình tự, thủ tục xác minh của cơ quan công an trong thủ tục đăng ký lại khai sinh như sau: Trường hợp giấy tờ của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có thông tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền xác minh. Trường hợp cơ quan công an trả lời không có thông tin thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho người yêu cầu đăng ký lại khai sinh lập văn bản cam đoan về thông tin của cha, mẹ... và xác định nội dung khai sinh theo văn bản cam đoan.

Theo Thúy Nga/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-chinh/985337/ha-noi-xac-minh-thong-tin-chung-minh-quan-he-cha-me-con-trong-thoi-han-20-ngay

Tags: khai sinh  |  đăng ký hộ tịch  |  chứng minh quan hệ cha mẹ  |  thời hạn 20 ngày