Hà Nội ban hành chỉ thị về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ