Hà Nội có 14 khách sạn, 2.110 phòng sẵn sàng tổ chức cách ly tập trung