Hà Nội có thế hệ thứ hai nhiễm Covid-19 liên quan ca bệnh từ Đà Nẵng