Hà Nội quyết liệt xử lý ô tô cá nhân dừng, đỗ sai quy định