Hà Nội thận trọng với nguy cơ dịch COVID-19 quay trở lại từ các đường bay thương mại