Hà Nội thông tin về kết quả xử lý, khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty Rạng Đông