Hà Nội vắng lặng như Tết sau khi thực hiện cao điểm chống dịch COVID-19