Hà Tĩnh: Quân dân ra đồng gặt lúa 'chạy' siêu bão Mangkhut