Hải Phòng: Mạng xã hội lan truyền văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học đến 26/2