Hai tổ chức từng ủng hộ tiền số Libra của Facebook cân nhắc 'nghỉ chơi'