Hàng công cùn mòn, ông Park tìm viện binh Việt kiều?