Hành khách dùng cocaine, hút cần sa trên máy bay. Nguồn: TMZ

Thời sự