Hay tin bạn tù nhiễm Covid-19, 9 nữ tù nhân vượt ngục trót lọt hơn một nửa