Hé lộ kết quả đánh giá của tư vấn Pháp về đường sắt Cát Linh-Hà Đông