Hệ thống phòng thủ "Vòm Sắt" của Israel vừa được nâng cấp

Quân sự