Hiến máu tình nguyện kết hợp tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19