Hiệu trưởng trường sư phạm: 'Dạy học không thuần túy chỉ là làm công ăn lương'