Hình ảnh bão Hagibis tàn phán Nhật trước khi quay ra biển TBD