Hồ sơ chiến tranh: Giữ cờ độc lập

Chúng ta đã phải hành động như thế nào với quyết tâm đô hộ của một nước thực dân có sức mạnh quân sự hơn chúng ta gấp nhiều lần?

Quân sự