Hòa giải, đối thoại tại tòa: Trong hay ngoài tố tụng?