Hoài Linh trở lại sân khấu': 'Ở nhà riết buồn quá'