Hoãn Brexit: Chi tiết lạ trong thư gửi EU của Thủ tướng Anh