Học sinh 2 trường mang hung khí hẹn nhau hỗn chiến