Học sinh có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học