Hồi sinh sông Tô Lịch: Dân không quan tâm chỉ số, chỉ mong hết mùi hôi