Hôm nay, Bộ trưởng bộ Quốc phòng giải trình ý kiến của ĐBQH