Hôm trước vừa hôn đồng giới với Mon 2k, hôm sau Ngân 98 đã tuyên bố: 'Thích xơi trai thẳng'