Hơn 260 trường học ở các vùng lũ Hà Tĩnh tổ chức lễ khai giảng muộn