Hơn 60 triệu USD bị thổi bay trong một vụ hack Bitcoin