Hồng Kông đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại Việt Nam