Hong Kong dọn dẹp đống hỗn độn bên ngoài trường Đại học Bách Khoa

Thời sự