Hong Kong tiếp tục biểu tình dữ dội, 15 người bị bắt