Huế: Nhặt được điện thoại cùng tiền, nhóm học sinh tìm trả người đánh rơi